Starszy referent
Chrzanów
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw skarg i wniosków
w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym (jednozmianowym), stanowisko pracy wyposażone w telefon i drukarkę. Praca przy komputerze - powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym.
Wejście do budynku KPP w Chrzanowie przy u. Jordana 7 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na II piętrze - w budynku jest widna. Pomieszczenia sanitarne na II piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności wyjaśniających skargi, w tym sporządzenie sprawozdania wraz z proponowanymi wnioskami i projektem odpowiedzi do strony.
 • Prowadzenie postępowań szkodowych i regresowych, w przypadkach, gdzie osoba cywilna spowodowała uszczerbek na zdrowiu policjanta. Wykonuje czynności związane z windykacją należności pieniężnych z tytułu postępowań szkodowych i regresowych w resorcie MSWiA w celu bieżącej ich ściągalności i przekazywania do budżetu państwa.
 • Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu problematyki skarg i wniosków oraz listów od obywateli.
 • Przygotowywanie spisów dokumentacji archiwalnej dotyczącej spraw związanych ze skargami i wnioskami w celu przekazania jej do Składnicy Akt KPP w Chrzanowie oraz sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera. Systematyczność i rzetelność. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole. Znajomość przepisów dotyczących postępowań regresowych oraz KPA i przepisów wykonawczych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2636 ,18 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KPP w Chrzanowie http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/node/122616
O terminowości wpływu oferty do KPP w Chrzanowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Chrzanowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 62-46-213.

Starszy referent

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna