Starszy referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Obsługi biurowej i kancelaryjnej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

- praca biurowa na drugim piętrze, przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek dwupiętrowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze , brak windy;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału oraz przekazywanie jej policjantom
 • odręczne i komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów, przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału
 • kopertowanie, adresowanie korespondencji
 • sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonego
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo - mailowego
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi
 • wprowadzanie danych do programu eRCDŚ

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, w pracy kancelaryjno - biurowej
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w myśl Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w policyjnych bazach informacyjnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w myśl Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku pracy: 2319,70 zł brutto + wysługa lat pracy.

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub niewłaściwie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego na maila zamieszczonego w aplikacji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Okres zatrudnienia do 26.08.2019

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/34-90-218

Starszy referent

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna