Starszy referent
Wągrowiec
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Wydziału Ruchu Drogowego
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godziny 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze budynku, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu i zapewnienie obsługi kancelaryjnej w Wydziale Ruchu Drogowego
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji
 • Prowadzenie zgodnie z instrukcją kancelaryjną teczek zagadnieniowych oraz spisów spraw prowadzonych przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
 • Udzielanie informacji firmom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom w zakresie zdarzeń drogowych
 • Wprowadzanie danych do Policyjnych Systemów Informatycznych
 • Realizowanie zagadnień związanych z gospodarką mandatową - zgodnie z zadaniami zawartymi w Decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu w spr. prowadzenia gospodarki mandatowej
 • W czasie nieobecności Inspektora Wydziału Kryminalnego oraz Inspektora Sekretariatu Komendanta przejmuje ich obowiązki w zakresie pracy kancelaryjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Ogólnokształcące lub techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w zaopatrzeniu lub administracyjno-biurowa,
 • umiejętność obsługi komputera - edytory tekstów, arkusze kancelaryjne i inne
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
  ul. Taszarowo 11
  62-100 Wągrowiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania stanowiska i komórki organizacyjnej oraz nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ki oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia dokumentów w siedzibie urzędu lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach internetowych.
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
kprm.gov.pl i bip.wagrowiec.kpp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Proponowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie wg mnożnika 1,200 obowiązujące kwoty bazowej plus wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67-2681-325, 67-2681-326.

Starszy referent

Wągrowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna