Starszy referent
Słubice
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sekretarsko - biurowych
Wydział Prewencji

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 07:30 – 15:30. Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy komputerze. Narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarki, kserokopiarki.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Słubicach , wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, oraz inne urządzenia biurowe. Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja pism i spraw wpływających i wychodzących z Wydziału w prowadzonych rejestrach oraz prowadzenie rejestru notatników służbowych i nadzór nad ich obiegiem w celu zagwarantowania właściwego obiegu dokumentów w Wydziale
 • Wprowadzanie, aktualizacja i modyfikacja danych w aplikacji E-prewencja
 • Kontrola terminów realizacji spaw w zleconych czynnościach służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz informowanie bezpośredniego przełożonego o występujących w tym zakresie nieprawidłowościach w celu wsparcia bieżącej pracy przełożonego Wydziału
 • Przygotowywanie dokumentacji Wydziału do archiwizacji i przekazywanie do Składnicy Akt Komendy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • organizacji pracy własnej,
 • umiejętność komunikowania się,
 • terminowość,
 • dokłandość,
 • rzetelność,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze 2.510,62 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna .

UWAGA
Proszę uważnie przeczytać informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Proszę składać wyłącznie dokumenty wymagane. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną
powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie numeru telefonu lub adresu e-mail. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 759 2871
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych.

Starszy referent

Słubice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna