Starszy referent
Łódź
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw realizacji zadań z zakresu powołania żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe na ćwiczenia wojskowe, prowadzenie ewidencji wojskowej osób nie podlegających kwalifikacji wojskowej oraz uczestnictwa w realizacji przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową.
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na drugim piętrze. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z powoływaniem żołnierzy NSR na ćwiczenia wojskowe;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej osobom nie podlegającym kwalifikacji wojskowej;
 • przygotowywanie i opracowywanie danych do obowiązujących sprawozdań, meldunków, zestawień i analiz zgodnie z zakresem realizowanych zadań ;
 • uczestniczenie w opracowywaniu materiałow na stronę internetową i do mediów społecznościowych w zakresie realizowanych zadań;
 • współuczestniczenie w prowadzeniu promocji na administrowanym terenie;
 • współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z rekrytacją i naborem ochotników do NSR.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie wojskowej;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word Excel;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • brak

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie - umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2.746,98 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,433 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe - numer telefonu. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II- sprawdzian wiedzy i umiejętności, III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie powiadomieni o dalszej procedurze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-352 (bez numeru kierunkowego).

Starszy referent

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna