Starszy referent
Żary
Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia postępowań szkodowych
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca biurowa wewnątrz budynku. Budynek dwupiętrowy bez windy i podjazdów. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca w wymuszonej pozycji ciała przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko wyposażone w komputer, telefon, drukarkę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań szkodowych wyrządzonych w mieniu Komendy
 • wycena szkód i uszkodzeń sprzętu transportowego
 • sporządzanie analiz dotyczących zdarzeń drogowych
 • sporządzanie meldunków z kolizji/wypadków drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego
 • prowadzenie statystyki wypadków drogowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Żarach ul.Legionistów 3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Nie zwracamy nadesłanych ofert. Wynagrodzenie brutto z wysługą lat - 2.680,-zł.

Starszy referent

Żary

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna