Starszy referent
Rybnik
Komenda Miejska Policji w Rybniku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sekretarsko - biurowych, kancelaryjnych i ewidencyjnych
Zespół Prezydialny Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko parter budynku). Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie poczty w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym dla Zespołów, Wydziałów, Komisariatów Policji podległych KMP w Rybniku, zgodnie z dekretacją przełożonego, w celu dalszej realizacji
 • wykonywanie prac dotyczących prowadzenia składnicy akt KMP w Rybniku, przyjmowanie akt wytworzonych w jednostkach i komórkach organizacyjnych, realizowanie zadań związanych z udostępnianiem materiałów, wykonywaniem kwerend archiwalnych w zbiorze, w celu prawidłowego zabezpieczenia zbiorów oraz porządku w magazynach archiwalnych,
 • zastępowanie w czasie nieobecności pracowników KMP w Rybniku oraz podległych Komisariatów Policji, w celu zapewnienia ciągłości pracy
 • wprowadzanie do elektronicznego dziennika korespondencyjnego poczty dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej, celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentów Zespołu Prezydialnego do archiwizacji, w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania dokumentów
 • prowadzenie dzienników podawczych (dla Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Sądu Rejonowego itp.) oraz dostarczanie poczty do pobliskich instytucji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się i współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • podanie
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania - RODO
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Rybniku
  Plac Armii Krajowej 5
  44-200 Rybnik

  lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku z dopiskiem na kopercie "starszy referent w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2296,11 złotych brutto miesięcznie.

Metody i techniki naboru :

– sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie stosowania :

• obsługi pakietów biurowych "Office"
• znajomości Zarządzenie Nr 20 MSWiA z dnia 19.04.2016 w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSWiA /Dz. Urz. MSWiA 2016 poz. 20/.
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67/.
• Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji /Dz. Urz. KGP 2008.16.95/.
• Zarządzenie Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji./Dz. Urz. KGP 2018.34/.

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4295219.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Starszy referent

Rybnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna