Starszy referent
Świecie
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw archiwum
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy, brak specjalnego dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, praca jednozmianowa w godz. 7:30-15:30.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów archiwalnych do Składnicy Akt KPP w Świeciu
 • Udostępnianie zasobów archiwalnych upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym
 • Sporządzanie protokołów brakowania materiałów archiwalnych
 • Udzielanie wskazówek i wspomaganie poszczególnych Wydziałów KPP w Świeciu w przygotowywaniu materiałów do archiwizacji
 • Prowadzenie rejestrów zdawczo-odbiorczych
 • Organizowanie wywozu materiałów archiwalnych podlegających zniszczeniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Exel)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle Tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dokumentów z klauzulą "Ściśle Tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Komplet dokumentów należy złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia i Prezydialnym KPP w Świeciu osobiście lub listownie. Oświadczenia, których wzory udostępniane są na stronie internetowej KPP w Świeciu, należy podpisywać własnoręcznie. Oferty, które nie spełnią wymagań, będą niekompletne lub przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w dalszej części naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Informacja o kandydatach, którzy przejdą do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego i jednocześnie osób zaproszonych na test wiedzy, zostanie umieszczona na stronie internetowej KPP w Świeciu i tablicy ogłoszeń w jednostce w dniu 11 grudnia 2019 roku. Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi ok. 2654,96 zł. + dodatek z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Świecie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna