Starszy referent
Lwówek Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw rejestracji dokumentów i statystyki
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku
- brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie i aktualizacja zbiorów ewidencyjnych w aplikacji KSIP w ramach rejestracji procesowej.
 • Dokonywanie rejestracji w zbiorach CKRU aplikacji KSIP utraconych na terenie powiatu dokumentów i rzeczy.
 • Dokonywanie weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów rejestracyjnych.
 • Wprowadzanie druków rejestracji procesowych osób i zdarzeń kryminalnych oraz rysopisów, zdjęć osób podejrzanych w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych systemu KSIP.
 • Wprowadzanie danych dotyczących osób poszukiwanych i zaginionych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi KSIP
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, ustawy o Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.

Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do KPP w Lwówku Śląskim) nie będą rozpatrywane.
KPP w Lwówku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (075) 6467 236.
Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Starszy referent

Lwówek Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna