Starszy referent
Bezledy
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Zespole Postępowań Karnych i Techniki Kryminalistycznej Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Bezledach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku wielokondygnacyjnego Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopnień niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową (schody, brak wind) oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują inne czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań w przypadku, gdy pracownik otrzymuje do wykonania pilne zestawienie statystyczne lub dokument, musi podjąć decyzję, co do sposobu wykonania pracy, pozyskać dane do zestawienia i wykonać pracę w określonym terminie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wytwarzanie dokumentacji jawnej na zlecenie i potrzeby funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwej obsługi kancelaryjno-biurowej Grupy Operacyjno-Śledczej, w tym wysyłanie zapytań w ramach gromadzenia danych osobopoznawczych podejrzanych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
 • wytwarzanie projektów pism w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej w celu wsparcia, usprawnienia, ułatwienia czynności związanych z udzieleniem odpowiedzi właściwym komórkom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i urzędom,
 • gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie danych w ramach obowiązującego systemu statystyczno-meldunkowego i sprawozdawczego do właściwych komórek merytorycznych w oddziale,
 • przygotowywanie techniczne akt kontrolnych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej celem ich archiwizacji,
 • wykonywanie na polecenie przełożonego wyciągów, odpisów, kopii dokumentów w celu dowodowym na potrzeby prowadzonych postępowań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • staranność,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku (Windows, MS Office: Word, Open Office, arkusz kalkulacyjny),
 • znajomość przepisów dotyczących wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w pracy biurowej. Preferowane doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej,
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • zdolność rzeczowego i zwięzłego formułowania myśli,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania przeszkolenia z ochrony informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, należy napisać i dołączyć jako odrębne, gdyż brak jest we wzorach oświadczeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.518,86 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu – w kopercie). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy referent

Bezledy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna