Starszy referent
Radom
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw powoływania do zawodowej służby wojskowej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, kopiarka, niszczarka);
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze - brak windy;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.
- wyjazdy służbowe, praca w stresie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych;
 • realizowanie zadań służbowych związanych z promocją wszystkich form służby wojskowej;
 • udział w czynnościach przygotowawczych oraz organizacyjnych kwalifikacji wojskowej;
 • kierowanie kandydatów do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej;
 • utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej powołania ochotników do zawodowej służby wojskowej;
 • praca w systemach informatycznych SPIRALA - ZINT, SEW on LINE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych,WOT;
 • znajomość przepisów KPA;
 • obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na w/wym. stanowisko może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami.
Kandydaci wybrani przez komisję przeprowadzającą nabór, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zawierać podpis kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 261-511-133

Starszy referent

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna