Starszy referent
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespół ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie . Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie na dobę , wymagająca dobrej organizacji czasu pracy. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe. Stanowisko znajduje się na parterze budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów, w budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie magazynu i obsługa programu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • naliczanie umorzeń środków trwałych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień rachunków ,
 • wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją,
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej w artykuły magazynowe i materiały biurowe,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej,
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office,
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu magazynowego i programu do ewidencji środków trwałych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Lubelska 16
  10-404 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
-dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu , własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl
-CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (089) 533-14-11

Starszy referent

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna