Starszy referent
Gorzów Wielkopolski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe. Oświetlenie sztuczne i naturalne, wejście do urzędu i winda przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgadnianie projektów decyzji na usuwanie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli;
 • Przygotowywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacowanie szkód powodowanych przez te gatunki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie z zakresu leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, zootechniki.
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ogólna znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 13
  66-400 Gorzów wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminach telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty niekompletne, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 887 101 282, 887 101 300.

Starszy referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna