Starszy referent
Włocławek
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw finansów
samodzielne stanowisko

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu, a także poza jego siedzibą. Możliwość sporadycznych wyjazdów na narady służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie rachunków, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym
 • przyjmowanie i odprowadzanie wpłat do banku
 • kompletowanie dokumentów do księgowania
 • nadawanie dekretów
 • prowadzenie raportów kasowych oraz druków ścisłego zarachowania
 • naliczenie uposażeń oraz innych świadczeń finansowych za pomocą programu Ft-płace
 • obliczanie, pobieranie, odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych za pomocą programu Płatnik
 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku zryczałtowanego z Urzędem Skarbowym
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • sporządzanie zestawień do list płac za okresy miesięczne
 • prowadzenie kartotek zarobkowych i ewidencji kart zasiłkowych
 • sporządzanie noty obciążeniowej dla kontrahentów
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji
 • wystawianie zaświadczeń dla pracownika o osiągniętych dochodach ze stosunku pracy, w tym zaświadczeń dla byłych pracowników Rp-7
 • przygotowanie przelewów, bankowość elektroniczna
 • udział w pracach związanych z planowaniem budżetu
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne, wyższe finanse i rachunkowość
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Cywilnej, systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość obsługi programu Płatnik
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane,
- informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail lub przekazana telefonicznie,
- oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru - po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie,
- proponowane wynagrodzenie: 2.791,00 zł brutto,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2320805 wew. 132

Starszy referent

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna