Starszy referent
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi sekretariatu
w Sztabie Policji (umowa w ramach zastępstwa)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa,
- wykonywanie zadań wymagających dużej komunikatywności, samodzielności i kreatywności
w wykonywaniu powierzonych zadań.
- głównym zadaniem jest realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji,
 • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej (zgodnie z przepisami i zaleceniami) w tym: dzienniki korespondencyjne, podawcze, rejestr urlopów i zwolnień lekarskich, pieczęci i referentek, protokoły przekazania dokumentacji do archiwum, listy obecności pracowników Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,
 • Prowadzenie i aktualizowanie zbiorów aktów prawnych,
 • Przygotowywanie i zaopatrywanie wydziału w niezbędne materiały biurowe i druki,
 • Sporządzanie projektów pism wg wytycznych Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału,
 • Dokonywanie archiwizacji lub brakowania dokumentacji znajdującej się w sekretariacie,
 • Obsługiwanie urządzeń biurowych i poczty elektronicznej.
 • Realizowanie zadań związanych z obsługą programu SWOP dla wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów: Ustawy o Policji, Kodeksu Pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy administracyjnej.
 • znajomość systemów pakietu Microsoft Office,
 • odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Starszy referent

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna