Starszy referent
Nowy Sącz
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Nowym Sączu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych;
• praca w wymuszonej pozycji ciała (praca siedząca) w większości ze sztucznym oświetleniem;
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu i okresowo poza siedzibą.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50;
• budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 120 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm;
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych;
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 95 cm;
• stanowisko pracy znajduje się w strefie ochronnej ze stale zamkniętymi ciężkimi drzwiami z ograniczeniem wejścia i wyjścia bez zaplecza sanitarnego, które znajduje się poza tą strefą i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
• sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja spraw w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo – Śledczych dla Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Zespołu do walki z Korupcją w celu zapewnienia prawidłowej obsługi rejestru;
 • rejestracja pomocy prawnych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo – Śledczych dla Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Zespołu do walki z Korupcją w celu zapewnienia prawidłowej obsługi rejestru;
 • realizacja całokształtu zadań związanych z ewidencją czasu służby policjantów i pracy pracowników Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz policjantów Zespołu dw. z Korupcją w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań w tym zakresie;
 • weryfikacja terminowości realizacji postępowań sprawdzających, pomocy prawnych, powiązań czynności technika kryminalistyki z postępowaniami przygotowawczymi i innych funkcjonalności ERCDŚ według potrzeb, a informacje o nieprawidłowościach przekazuje przełożonemu w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań w tym zakresie;
 • przyjmowanie, kompletowanie i ekspediowanie dokumentów przesłanych drogą faxową w celu zapewnienia prawidłowej obsługi kancelaryjno – biurowej;
 • prowadzenie czynności związanych z koordynacją i obsługą postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną dla Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Zespołu dw. z Korupcją dokumentacji 5604, 5612, 0151 w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań w tym zakresie;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym praca w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Nowym
Sączu, w zakładce „Ogłoszenia”
http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/331/ogloszenia/28821,Wymagane-wzory-oswiadczen.html

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30) lub (018)-442-41-21) w godz. 7.30 - 15.30.


Starszy referent

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna