Starszy referent

Dodano: 27.01.2020
Starszy referent
Katowice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Referent do spraw obsługi weteranów oraz osób zgłaszających się w sprawach z zakresu powszechnego obowiązku obrony
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko
z monitorem ekranowym spełniające wymogi BHP. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań – wysiłek fizyczny. Praca w terenie związana z działaniami promocyjnymi.
• Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wejście do budynku po schodach bez podjazdu, możliwość wjazdu windą zewnętrzną, budynek 3 piętrowy, wyposażony w windę osobową, brak podjazdów łączących półpiętra, możliwości skorzystania z windy. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na wysokim parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa osób zgłaszających się w sprawach powszechnego obowiązku obrony;
 • Prowadzenie ewidencji weteranów i realizowanie wniosków w sprawie o wydanie zaświadczeń;
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu Wojskowej Komendy uzupełnień do realizacji zadań podczas kwalifikacji wojskowej;
 • Uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej;
 • Udział w przygotowaniu analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań;
 • Współudział w przygotowaniu oraz realizacji zadań promocyjnych;
 • Realizowanie zadań z zakresu naboru do służby kandydackiej;
 • Obsługa spraw z zakresu rekonwersji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE” lub wyższe, albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 Poz. 412 jt.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Otwarty stosunek do klienta;
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE” lub wyższe, albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 Poz. 412 jt.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach ul. Francuska 30, 40-028 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony. Oferty należy składać do dnia 07.02.2020 r. na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach ul. Francuska 30, 40-028 Katowice. w zamkniętych kopertach opisanych: ”Nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Rekrutacji” ze wskazaniem numeru ogłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wymagany dokument i oświadczenie musi zawierać własnoręczny podpis osoby aplikującej. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. O fakcie zakwalifikowania, kandydat zostanie poinformowany w sposób wskazany przez siebie w ofercie. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2640,00 zł.