Starszy referent
Terespol
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ZAPEWNIENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY KOMISARIATU POLICJI W TERESPOLU

Warunki pracy

praca biurowa, praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, bariery architektoniczne - brak windy w budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych i wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym właściwe poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z pisemną dekretacją adresata pism
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie przesyłek niejawnych adresowanych do Komisariatu Policji w Terespolu z Zespołu ds. OIN w Białej Podlaskiej oraz od nadawców z zewnątrz
 • wysyłanie dokumentów niejawnych nadawanych przez Komisariat Policji w Terespolu za pośrednictwem Zespołu ds. OIN KMP w Białej Podlaskiej, prowadzenie wykazów przesyłek nadanych
 • prowadzenie rejestru "teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych" dla potrzeb Komisariatu Policji w Terespolu
 • okresowe sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych przez policjantów i pracowników Komisariatu Policji w Terespolu
 • rozliczanie prowadzonych urządzeń ewidencyjnych oraz rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych
 • wykonywanie w czasie zastępstwa zadań przewidzianych na stanowisku starszego inspektora Wydziału Kryminalnego ds. rejestracji i ewidencji postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających
 • wykonywanie w czasie zastępstwa zadań przewidzianych na stanowisku starszego referenta ds. kancelaryjnych Zespołu Wspomagającego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • UMIEJĘTNOŚĆ INTERPRETACJI PRZEPISÓW
 • UMIEJETNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ
 • KOMUNIKATYWNOŚĆ
 • OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI
  W BIAŁEJ PODLASKIEJ
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  PLAC WOJSKA POLSKIEGO 23

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie brutto: 2.100 zł.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieniu telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (083) 344 81 97.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Terespol

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna