Starszy referent
Zielona Góra
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Referatu Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Grupy Operacyjno-Śledczej w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie postępowań przygotowawczych w systemie w celu bieżącej aktualizacji;
 • prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń oraz rejestru spraw o wykroczeniu w celu ewidencji;
 • prowadzenie rejestru odmów wszczęcia postępowań w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście w celu bieżącej rejestracji ewidencji;
 • sporządzanie pism w celu odpowiedzi na korespondencję;
 • sporządzanie sprawozdania miesięcznego z realizacji czynności ewidencyjnych w celu bieżącej aktualizacji;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy biurowej
 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Jawna Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

-wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1530,45 zł. netto + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%)
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także - oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna