Starszy referent
Grzechotki
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Zespole Postępowań Karnych i Techniki Kryminalistycznej Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku wielokondygnacyjnego Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopnień niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia.
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: praca pod presją czasu w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje do wykonania pilne zestawienie statystyczne lub dokument, musi podjąć decyzję, co do sposobu wykonania pracy, pozyskać dane do zestawienia i wykonać pracę w określonym terminie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne wytwarzanie komputerowo lub odręcznie dokumentacji zawierającej informacje niejawne oraz dokumentacji jawnej, nanoszenie na wykonane dokumenty elementów formalnych (klauzul tajności, rozdzielników) pisma w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy,
 • dokonywanie czynności archiwizacyjnych w prowadzonych przez funkcjonariuszy postępowaniach przygotowawczych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Wykonywanie zleconych przez funkcjonariuszy zespołu czynności wynikających z potrzeb w zakresie prowadzonych czynności służbowych,
 • gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie danych w ramach obowiązującego systemu statystyczno-meldunkowego i sprawozdawczego do właściwych komórek merytorycznych w oddziale,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie informacji niejawnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • prowadzenie czynności w zakresie dokumentowania, wytwarzania, przekazywania, przetwarzania, archiwizowania i niszczenia dokumentacji w celu wsparcia bieżącej pracy zespołu. Wykonywanie czynności na bieżąco zleconych przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność wyrażania myśli w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku (Windows, Word, Microsoft Office, Arkusz kalkulacyjny),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej w administracji publicznej,
 • posiadanie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.518,86 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy referent

Grzechotki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna