Starszy referent
Mikołów
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi baz danych
Zespołu Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym.
Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Narzędzia i materiały pracy:komputer, niszczarka, ksero. Praca kancelaryjno-biurowa.
Stanowisko pracy w Zespole Łączności i Informatyki usytuowane jest na IV piętrze w KPP w Mikołowie, przy ulicy Rymera 1. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie i modyfikowanie informacji w policyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych.
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych w celu dostarczania aktualnych danych.
 • Przetwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu dostarczania informacji.
 • Komputerowe ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Archiwizowanie dokumentów wytworzonych przez pracowników Zespołu Łączności i Informatyki i przekazywanie ich do archiwum w celu zapewnienia właściwego ich przechowywania
 • Wprowadzanie mandatów do elektronicznego systemu ewidencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi edytora tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: średnie informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Rymera 1
  43-190 Mikołów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 73 77 218, (32) 73 77 219.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2100,00zł brutto.
Życiorys w formie CV.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie”, na której w lewym górnym roku należy napisać imię i nazwisko kandydata.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).

Starszy referent

Mikołów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna