Starszy referent
Biała Podlaska
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kadr
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca biurowa,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, brak wind, podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników korpusu służby cywilnej
 • prowadzenie spraw dotyczących kierowania policjantów i pracowników na szkolenia organizowane centralnie i lokalnie
 • sporządzanie rozkazów personalnych
 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi korpusu służby cywilnej
 • wprowadzanie danych do systemu SWOP
 • sporządzanie w programie PŁATNIK zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • zastępowanie pracownika prowadzącego obsługę kancelaryjną Zespołu, archiwizowanie wytworzonej dokumentacji
 • prowadzenie spraw osobowych policjantów Komisariatu Policji w Wisznicach
 • prowadzenie spraw dotyczących reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej policjantów i pracowników powiatu bialskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, samokształcenie
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
Oferowane warunki wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.250,10 zł (mnożnik 1,1738) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% aż do momentu, aż osiągnie 20%).

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (083) 344 81 97.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Biała Podlaska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna