Starszy referent
Jawor
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa
obsługa urządzeń biurowych
praca w systemie jednozmianowym/ ośmiogodzinnym
oświetlenie naturalne i sztuczne
brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno - biurowa poszczególnych ogniw Wydziału Prewencji
 • wysyłanie poczty miejskiej i specjalnej dla Wydziału, przygotowywanie poczty do wysyłki, rejestrowanie
 • przygotowywanie akt do przekazania do składnicy materiałów archiwalnych lub brakowania
 • obsługa elektronicznego dziennika korespondencyjnego E-Komenda dla poszczególnych ogniw
 • prowadzenie rejestru notatników służbowych, wydawanie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, samorządowej
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, terminowość
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
  ul.Armii Krajowej 2
  59-400 Jawor

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W aplikacji kandydaci powinni wskazań numer ogłoszenia o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,2565 co stanowi kwotę 2354,48 złotych brutto.

O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/ e-mail. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (tel.w przypadku braku adresu e-mail) o terminie i miejscu prowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne).

Uwaga: weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 767262213.

Uwaga: KPP Jawor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonym naborze, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.

Starszy referent

Jawor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna