Starszy referent
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- praca biurowa, jednozmianowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów,
- przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji oraz korespondencji do podpisu i dekretacji Naczelnika Wydziału, ewidencjonowanie i przekazywanie do dalszej realizacji odpowiednim pracownikom Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy/służby pracowników/funkcjonariuszy Wydziału oraz absencji chorobowej,
 • prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym ewidencjonowane są akty prawne, a także wydawanie i udostępnianie pracownikom,
 • gromadzenie i kompletowanie dokumentacji z wykonywanych zadań służbowych i przygotowywanie do przekazania do archiwum,
 • sporządzanie spisów akt przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji archiwalnej,
 • przygotowywanie zapotrzebowania na materiały biurowe Wydziału, składanie stosownych zamówień, a następnie odbieranie ich i wydawanie zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych komórek Wydziału,
 • obsługa/wprowadzanie danych SWOP w zakresie dotyczącym Wydziału,
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Umiejętność tworzenia i analizowania dokumentacji urzędowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy zgodnie z wymaganiami dodatkowymi
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze: 2.878,67 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 15.02.2020 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna