Starszy referent
Mysłowice
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej Wydziału Kryminalnego i Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje i ewidencjonuje, kompletuje i rozdziela przesyłki oraz korespondencję wpływającą do wydziału i referatu oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu przełożonym oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji Naczelnika Wydziału i Kierownika Referatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji
 • Kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom
 • Sporządza, przepisuje, powiela dokumenty na polecenie przełożonych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań
 • Obsługuje komputer i pocztę elektroniczną w celu uzyskania i dostarczania informacji powstałych w toku bieżącej pracy
 • Obsługuje centralę telefoniczną Wydziału i Referatu oraz kieruje petentów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy Wydziału i Referatu
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad, informuje o terminach załatwiania spraw oraz zapewnia obsługę organizacyjno-recepcyjną interesantów i gości w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału i Referatu
 • Gromadzi a następnie sporządza spisy dokumentów będących na stanie Wydziału i Referatu jak również przekazywanych przez policjantów w celu przekazania ich do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 8 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej
 • umiejętność organizowania pracy
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej
 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • przeszkolenie: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • szczególne uprawnienia: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • języki obce: angielski poziom komunikatywny
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia lub skan poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku jego posiadania

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze : 2.319,69 zł (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście zł sześćdziesiąt dziewięć gr) zgodnie z przyznanym mnożnikiem kwoty bazowej – 1,2101 służącym do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej,
dodatek za wysługę lat pracy: przysługuje w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresu pracy uprawniającego do w/wym. dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Przewidywany termin zatrudnienia 1 czerwca 2019r.
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Życiorys w formie CV.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka : Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do0datkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 317 32 18, 32 317 32 19

Starszy referent

Mysłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna