Starszy referent
Nakło nad Notecią
Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, nie przewiduje się pracy poza urzędem, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie dokumentów finansowych (m.in. faktury, rachunki) do realizacji, sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym
 • przekazywanie do realizacji do KWP w Bydgoszczy rachunki zatwierdzone przez kierownika jednostki
 • wykonywanie zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, m.in: prowadzenie kart mieszkaniowych policjantów KPP w Nakle nad Notecią; kompletowanie i analiza dokumentów związanych z wypłatą równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i równoważnika za remont lokalu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego; sporządzenie decyzji z zakresu gospodarki mieszkaniowej; prowadzanie spraw dot. rozliczania kosztów utrzymania mieszkań znajdujących się w obiektach należących do KPP w Nakle nad Notecią, ustalanie stawek czynszów i opłat za te mieszkania i sporządzanie informacji i sprawdzeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej
 • sporządzanie list niektórych dodatkowych należności pieniężnych dla policjantów np. list wypłat równoważnika za brak lokalu mieszkalnego bądź remont mieszkania i wyżywienie psa
 • prowadzenie ewidencji wydatków oraz kartoteki ZFŚS, KKOP i PZU.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Pocztowa 11
  89-100 Nakło nad Notecią

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Nakle nad Notecią w zakładce Praca w Policji. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi ok. 2632,15 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 339 32 06. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu znajomości ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Policji w zakresie mieszkań funkcjonariuszy Policji, rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Nakło nad Notecią

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna