Starszy referent
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw przeprowadzania postępowań sprawdzających
w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas pracy na zajmowanym stanowisku jest konieczność swobodnego przemieszczania się po całym budynku KMP i KWP przy ul. Podwale 31-33. W budynku znajduje się winda. Brak jest podjazdów i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności przewidzianych dla postępowań sprawdzających celem terminowej ich realizacji.
 • Dokonywanie sprawdzeń w niezbędnym zakresie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach celem uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.
 • Dokonywanie sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.
 • Prowadzenie kartotek manualnych osób w stosunku do których prowadzone było postępowanie sprawdzające celem zapewnienia kompletności i aktualności informacji o sposobie zakończenia postępowania, posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa i aktualnym miejscu pracy osoby sprawdzanej.
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa celem zapewnienia dostępu do tych danych Wydziałowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendantom Komisariatów Policji Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
 • Przygotowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających celem przekazania ich do innych jednostek Policji lub archiwum KWP we Wrocławiu.
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów niejawnych do Składnicy Akt Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w pionie ochrony
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • łatwość komunikacji
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy bezpośrednio związanej z przeprowadzaniem postępowań sprawdzających.
 • wykształcenie: wyższe
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne", "Ściśle Tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Wydział Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław lub składać osobiście (za potwierdzeniem odbioru) w siedzibie KMP we Wrocławiu - ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15:00.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2665,70 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,3906) oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego.

Starszy referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna