Starszy referent
Bełchatów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ds. kancelaryjno -biurowych
w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą siedzącą. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
- budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,
- brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych
- drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji napływającej z Sądu i Prokuratury oraz poczty polskiej do Wydziału Prewencji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • osługa funkcjonariuszy, pracowników oraz petentów zewnętrznych Wydziału Prewencji
 • redagowanie i sporządzanie pism na polecenie kierownictwa Wydziału, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych
 • powielanie materiałów/dokumentów i przekazywanie z zgodnie z dekretacją jednostkom/ komórkom organizacyjnych
 • realizacja zadań koordynatora ds. ochrony danych osobowych Wydziału Prewencji
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą pracowników, klientów
 • umiejętność obsługi komputera umiejętność - obsługi pakietu Microsoft Office
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • właściwe planowanie i organizacja pracy
 • umiejętności przekazania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe - bezpieczeństwo wewnętrzne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
  ul. 1 Maja 7
  97-400 Bełchatów

  Zespół Kadr i Szkolenia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Wynagrodzenie brutto ok. 2250zł. Planowany termin zatrudnienia - 01.03.2019 r.
Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355218.

Starszy referent

Bełchatów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna