Starszy referent
Zielona Góra
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej
w Zespole Prezydialnym KMP w Zielonej Górze

Warunki pracy

- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
- umiejętność kontaktu z klientem zewnętrznym, reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze oraz innych komórek organizacyjnych
 • Przyjmowanie z Poczty Specjalnej całości korespondencji adresowanej na KMP, ewidencja pism wpływających i wychodzących, rejestrowanie książek;
 • Ewidencjowanie korespondencji o klauzuli "zastrzeżone”:
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantom w celu właściwego obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją do komórek/jednostek organizacyjnych w celu nadania dalszego biegu sprawom
 • Gromadzenie, kompletowanie, ewidencjonowanie resortowych aktów prawnych, dokonywanie ich dystrybucji oraz aktualizacji w celu wdrożenia w życie obowiązujących przepisów i prawidłowego obiegu dokumentów jawnych
 • Redagowanie pism i aktów prawnych na polecenie przełożonego - w celu wsparcia pracy Komendantów
 • Sprawdzanie pod względem formalnym projekty aktów normatywnych oraz projekty decyzji;
 • Branie udziału w czynnościach związanych z przekazywaniem jednostkom i komórkom organizacyjnym w przypadkach zmian na stanowiskach - w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki
 • Prowadzenie grafiku dyżurów, terminarza spotkań, narad, przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami gośćmi, pobieranie pism z biura przepustek;
 • Przygotowywanie i opracowanie dokumentów przeznaczonych do archiwizacji wytworzonych w ramach działania sekretariatu i Zespołu Prezydialnego, sporządzanie na bieżąco spisów akt kat. A i B oraz protokołów brakowania kat. BC i przekazywanie ich do składnicy akt KMP
 • Przekazywanie poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom podległych komórek i jednostek organizacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie adminiostracyjnne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa, sekretariat
 • znajomość przepisów:
 • o Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11. 09. 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji z późn.zm.
 • o Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2008 Nr 227 poz.1505 ze zm.;
 • o Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dn.06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • o Znajomość struktury organizacyjnej KMP w Zielonej Górze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa, sekretariat
 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz
 • umiejętność kontaktu z trudnym klientem, umiejętność negocjowania
 • umiejętność koordynowania działań i zarządzania czasem
 • zdolność analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • umiejętności organizacyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • • kopie świadectw pracy
 • • kopie odbytych kursów i przeszkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl
w zakładce BIP KMP Zielona Góra.

Proponowane warunki wynagrodzenie zasadnicze 2537,65 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat ( 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego).

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert ,test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),


Starszy referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna