Starszy referent
Tarnów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kontroli
w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Tarnowie

Warunki pracy

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w trzykondygnacyjnym budynku. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy. Dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni i szatni. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • udział w sporządzaniu protokołów z kontroli, przygotowywaniu zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji,
 • udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, oraz załatwianie wniosków o interwencję,
 • przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli i prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska
 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska,
 • wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów,
 • analityczne myślenie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków
  Dziennik Podawczy - Kancelaria

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych
oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
- Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” oraz „dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
- Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
- Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
- Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
- Proponowane wynagrodzenie: od 2600 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Starszy referent

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna