Starszy referent
Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Pierwszy Dział Płac

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca wykonywana w siedzibie jednostki,
- praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek wielopiętrowy z windą,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń, prowizji, dodatków kontrolerskich, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, ekwiwalentu za urlop, umów zleceń, umów o dzieło, DWR , dokonywanie potrąceń ustawowych i pozaustawowych oraz generowanie przelewów z wymienionych rodzajów należności w systemie płacowym..
 • Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, zasiłków rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich..
 • Naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 do ZUS.
 • Przygotowywanie danych do analiz i sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji dla pracowników PIT-11, PIT-40 oraz informacji dla osoby ubezpieczonej
 • Gromadzenie, segregowanie i przechowywanie dokumentów płacowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Znajomość programów biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność redagowania pism
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w obszarze płac.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,66 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
CV / życiorys i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.
Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru
z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 186.

Starszy referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna