Starszy referent
Mińsk Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Kancelarii Jawnej
Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- obsługa klientów urzędu;
- podróże służbowe;
- czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej;
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak windy i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stanowisko mające na celu zabezpieczenia dokumentów jawnych i biblioteki oraz prowadzenia ich ewidencji i przechowywania;
 • Zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjnej komórek wewnętrznych WKU;
 • Nazdór nad obiegiem zewnętrznym i wewnętrznym dokumentów WKU oraz stroną formalną wytwarzanych dokumentów przez cały stan osobowy;
 • Rejestrowanie, przechowywanie, ewidencja dokumentów jawnych oraz elektronicznych nośników informacji;
 • Prowadzenie dzienników korespondencji oraz innych urządzeń ewidencyjnych w zakresie dokumentów kancelaryjnych;
 • Terminowe rozliczanie wykonawców z dokumentów jawnych i kompletowanie ich teczkach przedmiotowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • Obsługa urządzenia tele-fax i poczty elektronicznej;
 • Przestrzeganie zaleceń zawartych w "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej";
 • Doręczanie Komendantowi nowo wpływających aktów normatywnych, instrukcji i wydawnictw jawnych oraz ich przechowywanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony, przepisów prawnych dotyczących spraw ochrony informacji niejawnych.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji lub pracy biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego Obsługa kancelarii jawnej,
<br>obsługa sekretariatu lub punktu ewidencyjnego,
<br>
<br>
 • Znajomość programu informatycznego w zakresie prowadzenia ewidencji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Więcej informacji pod nr tel. 261 353 072

Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru telefonicznie.

Etapy:
1. test wiedzy
2. rozmowa kwalifikacyjna

Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Starszy referent

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna