Starszy referent
Łomża
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjnych
w Zespole ds. administracyjnych

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i znakowanie przychodzącej do PIW korespondencji w formie elektronicznej i papierowej, rozdzielanie korespondencji zadekretowanej przez PLW, przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
 • Komputerowe przepisywanie pism.
 • Obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i zgłoszeń, wydawanie właściwych dokumentów.
 • Obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej PIW oraz urządzeń biurowych.
 • Prowadzenie rejestrów wysyłek pocztowych, druków ścisłego zarachowana, umów zleceń, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 • Zapewnienie obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwizacji dokumentów sekretariatu PIW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego pracy administracyjno - biurowej,
 • Komunikatywność.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL) i innych urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka).
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja , ekonomia,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
  ul. Nowogrodzka 160
  18-400 Łomża
  Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - starszy referent ds. administracyjnych”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454 wew. 33.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna