Starszy referent
Puławy
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Samodzielnym Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana
w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4
w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu.
W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych i sektorowych w celu ustalenia kwoty zobowiązania podatkowego,
 • Analizowanie umów sporządzonych w formie aktu notarialnego, jak i bez zachowania wskazanej formy, postanowień sądowych, zgłoszeń, zeznań, deklaracji oraz innych informacji podatkowych w celu ustalenia czy wystąpił obowiązek podatkowych w podatkach majątkowych i podatkach sektorowych oraz czy płatnik wywiązał się z obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego,
 • Wprowadzenie informacji zawartych w umowach sporządzonych w formie aktu notarialnego jak i bez zachowania wskazanej formy, postanowieniach sądowych, zgłoszeniach, zeznaniach, deklaracjach oraz innych informacji do systemów informatycznych urzędu w celu dostarczenia aktualnej informacji o czynnościach majątkowych podatników,
 • • Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatków majątkowych i sektorowych w celu ustalenia lub stwierdzenia poprawności ich opodatkowania,
 • Wydawania zaświadczeń, zgód w zakresie podatków majątkowych, udzielanie informacji w zakresie podatków majątkowych i podatków sektorowych,
 • • Podejmowanie czynności w sprawach karnych skarbowych w zakresie odstąpienia od ukarania i sporządzania wniosków o ukaranie w celu realizacji przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa i aktów wykonawczych, o podatku od spadków i darowizn i aktów wykonawczych, o podatku od czynności cywilnoprawnych i aktów wykonawczych, o podatków od niektórych instytucji finansowych, kodeks cywilny, o podatku rolnym i akty wykonawcze,
 • umiejętność argumentacji własnego stanowiska,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • umiejętność stosowania prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego,
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz numerem naboru. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Wynik naboru będą zamieszczone na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3000 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 889-04-62, (81) 452-24-78.

Starszy referent

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna