Starszy referent
Sanok
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stounku pracy i służby
 • prowadzenie kart czasu pracy, ewidencji absencji pracowników i funkcjonariuszy
 • prowadzenie teczek akt osobowych
 • obsługa specjalistycznych wewnętrzych programów kadrowych
 • przygotowywanie dokumentów celem złożenia w Składnicy Akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • samodzielność, zdolność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok - u dyżurnego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. 
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 46 57 360 lub (13) 46 57 355. 

Starszy referent

Sanok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna