Starszy referent
Krosno Odrzańskie
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw windykacyjnych
Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim

Warunki pracy

- zagrożenie korupcją,
- w budynku urzędu w Krośnie Odrzańskim- bariery architektoniczne – brak wind,
- praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmowanie wobec dłużników działań informacyjnych oraz dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnienia w celu dobrowolnego wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i kierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych w celu przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji oraz kierowanie pisma o etap egzekucji po przekazaniu tytułów wykonawczych do sądowych organów egzekucyjnych w celu uzyskania informacji i właściwego ukierunkowania dalszego postępowania
 • Ocenianie i analizowanie ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych pod kątem ich przedawnienia w celu podjęcia działań zapobiegających przedawnieniu lub w celu odpisania przedawnionych należności z ewidencji księgowej Urzędu
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego poprzez analizę spraw w zakresie poszukiwania majątku i ponownego przekazania do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych w celu dochodzenia należności przez organy egzekucyjne
 • Inicjowanie i branie udziału w postepowaniach – wieczysto księgowym, w tym występuje o wpis hipoteki przymusowej, prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych oraz prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych oraz rejestru zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych i umożliwienia ich dochodzenia
 • Inicjowanie i branie udziału w postępowaniu o uznaniu za bezskuteczną czynność prawną dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela w celu wyegzekwowania należności podatkowych
 • Inicjowanie i branie udziału w postepowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz w sprawach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapobiegania powstawaniu kolejnych nieściągalnych zaległości podatkowych
 • Sporządzanie informacji, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk oraz uprawnionym organom

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność pracy pod precesją czasu i odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  kancelaria - ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra (parter)
  Z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY NR 44657

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, numer ogłoszenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 660 557 170.
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
 art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Starszy referent

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna