Starszy referent
Dąbrowa Górnicza
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych
w Zespole Prezydialnym Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa i kancelaryjna związana z prowadzeniem sekretariatu Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej. Wymuszona pozycja ciała – siedząca . Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin pracy dzienne, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdów, windy, brak dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę sekretarsko – biurową i kancelaryjną Komisariatu Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • komputerowo ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Komisariatu Policji w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych,
 • archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników Komisariatu Policji i przekazuje je do Składnicy Akt w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania,
 • kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom,
 • udziela informacji interesantom w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji co do zagadnienia zainteresowanego,
 • obsługuje pocztę elektroniczną w celu uzyskania i dostarczenia na bieżąco powstałych informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy kancelaryjno - biurowej
 • umiejętność pracy w Zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2019 r. poz. 742
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze : 2.423,59 zł brutto - zgodnie z przyznanym mnożnikiem kwoty bazowej – 1,2643 służącym do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej plus dodatek za wysługę lat pracy (od 5% do 20%) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest na stanowisko starszego referenta jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenia dostępne na stronie internetowej
http://bip.dabrowagornicza.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie .
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu : (32) 63 94 219 lub (32) 63 94 321

Starszy referent

Dąbrowa Górnicza

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna