Starszy referent
Garwolin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia ewidencji
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy. Praca na parterze. Utrudnienia w poruszaniu się po budynku ze względu na brak windy. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych służbą przygotowawczą oraz prowadzenie bieżącej analizy kształtowania się zasobów ochotników do służby przygotowawczej
 •  udzielanie osobom zainteresowanym służbą wojskową wyczerpujących informacji w zakresie procedury kwalifikowania do szkół wojskowych oraz do służby przygotowawczej
 •  sporządzanie stosownych meldunków i sprawozdań w zakresie rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań z przebiegu i wyników rekrutacji do służby przygotowawczej
 •  kierowanie kandydatów do wojskowych komisji lekarskich i wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia ich zdolności fizycznych i psychicznych do służby kandydackiej oraz do służby przygotowawczej
 •  przesyłanie do jednostek wojskowych dokumentów personalnych osób powołanych do służby przygotowawczej
 •  przygotowywanie i przekazywanie do umieszczenia na stronie internetowej bieżących informacji dotyczących służby przygotowawczej oraz informacji dotyczących rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych
 •  udział w przygotowaniu i organizacji kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie, reprezentowanie wojskowego komendanta uzupełnień na kwalifikacji wojskowej
 •  prowadzenie działań promocyjnych, mających na celu pozyskiwanie kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 •  znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 •  znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 •  dobry poziom umiejętności interpersonalnych
 •  dobre umiejętności obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: brak
 •  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”
 •  znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 j.t.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
 oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 261 518 950, 261 518 958

Starszy referent

Garwolin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna