Starszy referent
Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Obsługa poczty dotyczącej badań kryminalistycznych, przyjmowanie dowodów rzeczowych, pakietów z krwią, materiałów dowodowych i porównawczych zgodnie z obowiązującą procedurą i towarzyszącej im dokumentacji. Prowadzenie ewidencji związanej z czasem pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wprowadzanie do Systemu Wspomagania Obsługi Policji. Prowadzenie dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zgromadzenie akt spraw zakończonych. Porządkowanie i kwalifikowanie oraz przekazywanie do archiwum KWP - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Udzielanie pomocy pracownikom w zakresie kompletowania i archiwizowania kopii ekspertyz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, mieszczące się na IV piętrze w budynku C. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon, faks, skaner. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych takich jak kserokopiarka, niszczarki papieru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemu informatycznego ERLK - Elektronicznego Rejestru Laboratorium Kryminalistycznego, ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących, przyjmowanie i ekspediowanie dokumentacji wytworzonej w Laboratorium,
 • obsługa sytemu informatycznego SWOP - Sytemu Wspomagania Obsługi Policji, dot.zapewnienia prawidłowej ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników Laboratorium,
 • realizacja spraw kadrowych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie, m.in. poprzez sporządzanie wniosków personalnych, awansowych, rozkazów premiowych i nagrodowych oraz innych spraw związanych z problematyką kadrową,
 • prowadzenie dokumentacji pomocniczej z zakresu profilaktyki medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dot. funkcjonariuszy i pracowników Laboratorium,
 • ewidencja pieczątek, pieczęci, referentek i stempli,
 • sporządzanie dokumentacji finansowej tj. rachunków dla Sądów i Prokuratur na podstawie wystawianych przez biegłych kosztów za przeprowadzone badania,
 • składanie zamówień na materiały biurowe i środki BHP,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno-biurową
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • łatwość komunikowania się i nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów i procedur
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w laboratorium
 • umiejętność pracy w zespole oraz znajomość zasad profesjonalnej obsługi interesantów,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno-biurową (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: 2 853,17 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 52 742. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji”
http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.

Starszy referent

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna