Starszy referent
Opole
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw osobowych
w Sekcji Kadr

Warunki pracy

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudności poruszania się, brak wind, podjazdów, odpowiednio przystosowanych toalet. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze:
- udział w ćwiczeniach, i szkoleniach;
- wyjazdy służbowe;
- praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kart ewidencyjnych i teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych WSzW oraz Wojskowych Komendantów Uzupełnień bezpośrednio podległych;
 • przy wykorzystaniu systemu SEW on-line prowadzenie ewidencji personalnej żołnierzy zawodowych, sporządzanie wniosków w sprawie wyznaczenia na stanowiska służbowe oraz zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
 • sporządzanie wniosków o nadanie medali i odznaczeń żołnierzom, pracownikom WSzW oraz osobom spoza resortu Obrony Narodowej
 • opracowywanie dokumentacji analitycznej dotyczącej przeprowadzenia opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych na potrzeby oceny sytuacji kadrowej
 • udział w opracowaniu kart opisu stanowisk służbowych ich aktualizacja oraz prowadzenie ewidencji w systemie SEW on-line
 • sporządzanie i przesyłanie do Oddziału Gospodarczego dokumentów dotyczących wyznaczenia na stanowisko służbowe, przebiegu służby oraz zwolnienia ze służby żołnierzy zawodowych
 • opracowywanie planów urlopów żołnierzy zawodowych i ewidencjonowanie wykorzystanych urlopów oraz prowadzenie ewidencji rozliczenia czasu służby żołnierzy zawodowych WSzW

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE oraz poczty elektronicznej
 • spełnianie wymagań do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w resorcie Obrony Narodowej
 • znajomość systemu pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  ul. Kościuszki 45
  45-063 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów – własnoręcznie podpisanych. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do urzędu. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Nabór jest trójetapowy: 1) weryfikacja formalna złożonych ofert, 2) test z wiedzy
z przepisów zawartych w wymaganiach niezbędnych i sprawdzenie umiejętności pracy przy komputerze 3) rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci mają możliwość osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych
po zakończonym naborze w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku naboru. Nie odebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie około 3 109 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 623 163 lub 261 623 097.

Starszy referent

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna