Starszy referent
Kuźnica
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjnych
Zespołu do Spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy

Warunki pracy

- praca biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 7:45 - 15:45 w siedzibie Placówki SG;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.;
- obsługa interesantów w siedzibie Placówki SG oraz telefonicznie;
- materiały i narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, skaner, aparat telefoniczny, niszczarka dokumentów, materiały piśmiennicze i biurowe;
- stanowisko pracy w budynku na parterze;
- budynek piętrowy nieprzystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, brak podjazdów, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- brak oznaczeń dla osób niewidomych;
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innych dokumentów ,
 • sporządzanie pism na polecenie przełożonych,
 • kompletowanie oraz przedkładanie dokumentów do podpisu Komendantowi oraz jego Zastępcom,
 • ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników cywilnych,
 • przygotowanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi Komendanta Placówki SG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Znajomość języków obcych: język rosyjski, język angielski na poziomie komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", o ile kandydat/kandydatka je posiada;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem: "oferta pracy - starszy referent, PSG w Kuźnicy, nr ogłoszenia 43091

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 156,56 zł brutto + dodatek za wysługę lat nie mniej niż 2 250,00 zl
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu,
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA/KANDYDATKI) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie sprawdzianu wiedzy, zadania praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej,
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 712 72 43

Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Kuźnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna