Starszy referent
Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjno - biurowych
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu;
- praca w systemie jednozmianowym 8 godz.;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner, telefon;
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku, w którym brak windy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie oraz archiwizacja pism jawnych i niejawnych, wchodzących i wychodzących, a także przyjmowanie i przekazywanie adresatom przesyłek kierowanych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku;
 • przepisywanie pism i wytycznych na polecenie Naczelnika i jego zastępcy celem wsparcia wykonywania bieżących czynności kierowników sekcji Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku;
 • przekazywanie korespondencji cudzoziemcom osadzonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku oraz wysyłanie korespondencji i innych przesyłek do adresata wskazanego przez cudzoziemca;
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie składania oświadczeń majątkowych i ankiet bezpieczeństwa;
 • przygotowywanie, kompletowanie i przedstawianie Naczelnikowi lub jego zastępcy oraz rejestrowanie dokumentów celem zapewnienia ich prawidłowego obiegu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku celem wsparcia i usprawnienia bieżącej pracy;
 • udzielanie stosownych informacji lub kierowanie do osób kompetentnych skierowanych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku pracowników instytucji i organizacji rządowych lub pozarządowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów dotyczących obiegu i rejestracji dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • List motywacyjny lub podanie (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem)
 • Życiorys lub CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność o ile kandydat / kandydatka je posiada

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/161862/Zalaczniknr9oswiadczenia-stanowiskakorpususluzbycywilnej.pdf

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 624,29 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 714 50 65.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna