Starszy referent
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych,
 • kompletowanie i dekretowanie dokumentów wg podziałek klasyfikacji budżetowej
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych, wyciągów i raportów kasowych w zakresie dochodów budżetowych
 • księgowanie dokumentów magazynowych oraz rozliczanie inwentaryzacji w tym zakresie
 • zbieranie i tworzenie zestawień z powiatowych inspektoratów weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS office ze szczególnym uwzględnieniem Excela
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi systemów finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w jednostkach budżetowych potwierdzone zaświadczeniem, opinią, świadectwem pracy
 • znajomość systemu finansowo-księgowego eNova 365- potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem, zakresem obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w jednostkach budżetowych - potwierdzone zaświadczeniem, opinią, świadectwem pracy
 • znajomość systemu finansowo-księgowego eNova 365- potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem, zakresem obowiązków

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - starszy referent (umowa na zastępstwo)"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Metody selekcji:
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. test wiedzy i umiejętności w przypadku liczby kandydatów powyżej 12 osób
3. planowany termin zatrudnienia: marzec 2019
4. sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.03.2019
5. wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2250 zł + dodatek za wysługę lat

Starszy referent

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna