Starszy referent
Świdwin
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku KPP w Świdwinie w pokoju jednoosobowym, wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu łączności radiowej,
 • zapewnienie prawidłowej pracy oraz sprawności technicznej urządzeń łączności oraz systemów zasilających urządzenia teleinformatyczne będących na stanie jednostki, kontrola Krajowej Sieci Wywołania Alarmowania,
 • kontrola stanu technicznego radiotelefonów (bazowych, przewoźnych i doręcznych), usuwanie drobnych uszkodzeń we własnym zakresie, natomiast w przypadku poważniejszych awarii przekazywanie radiotelefonów do Sekcji Radiokomunikacji WŁil KWP w Szczecinie,
 • organizacja stanowiska dowodzenia oraz systemu łączności radiowej na czas powołania sztabu dowódcy akcji policyjnych na terenie powiatu,
 • monitorowanie i zgłaszanie do Sekcji Radiokomunikacji zakłóceń stwierdzonych na kanałach pracy jednostki,
 • montaż i demontaż radiotelefonów przewoźnych w pojazdach służbowych,
 • sprawdzanie parametrów i naprawa instalacji antenowych (radiotelefonów stacjonarnych i przewoźnych).
 • konserwacja źródeł zasilania awaryjnego radiotelefonów bazowych i urządzeń retransmisyjnych (czyszczenie, uzupełnianie elektrolitu, sprawdzenie napięcia, doładowywanie),
 • regeneracja zasilaczy bateryjnych radiotelefonów doręcznych (okresowe co pół roku maksymalne rozładowanie i naładowanie akumulatorów),
 • kontrola stanu technicznego masztów (wizualna) i zgłaszanie wszelkich awarii do Sekcji Radiokomunikacji,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi, zasady działania i organizacji łączności radiowej na terenie powiatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o Policji,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows,
 • znajomość pakietów biurowych i systemów pocztowych,
 • umiejętność diagnozy i usunięcia problemów technicznych sprzętu informatycznego i teleinformatycznego,
 • znajomość architektury PC,
 • umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności komunikacyjne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Uposażenie zasadnicze - wg mnożnika 1,443 kwoty bazowej tj. 2.766,14 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat. Planowany termin zatrudnienia czerwiec/lipiec 2019r.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 94-36-505-17,

Starszy referent

Świdwin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna