Starszy referent
Legnica
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw przetwarzania danych
w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Legnicy

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,
- praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej,
- przy budynku na parkingi zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych,
- dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
- na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
- wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- budynek 4 piętrowy,
- zaplecze socjalne,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji, zeznań i innych dokumentów w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych,
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych,
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu właściwej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR: 29089

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu), numer ogłoszenia oraz nazwę stanowiska na które jest prowadzony nabór.
Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępna jest pod adresem:
http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Metody i techniki naboru:
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.016,88 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,6100.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
76 85 11 567 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku)
71 36 52 711 e-mail: Aplikuj (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
-z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
-z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna