Starszy referent
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji i ubezpieczeń zdrowotnych
w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Warunki pracy

Praca będzie wykonywana na III piętrze budynku, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Podczas pracy na zajmowanym stanowisku istnieje konieczność swobodnego przemieszczania się po całym budynku Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Podwale. W budynku znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest podjazdów i toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące ewidencjonowanie zatrudnienia funkcjonariuszy Policji oraz sporządzanie, aktualizacja meldunków o stanie etatowym i zatrudnienia funkcjonariuszy w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP we Wrocławiu, jak również zestawień RB 70 oraz statystyk zleconych przez jednostki nadrzędne,
 • Prowadzenie ewidencji i dystrybucja rozkazów personalnych, sporządzanie i ewidencjonowanie rozkazów nagrodowych i wniosków od kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w celu monitorowania zatrudnienia,
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich kadry kierowniczej KMP we Wrocławiu oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP we Wrocławiu celem nadzorowania nad prawidłowym ich wykorzystaniem,
 • Sporządzanie zbiorczych wniosków awansowych na stopnie policyjne oraz weryfikacja wniosków o nadanie medali i odznaczeń państwowych i resortowych celem realizacji procedury awansowej policjantów,
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i referentek oraz opiniowanie wniosków dotyczących wyrobienia pieczęci służbowych celem ich dalszego przekazania do Wydziału Wspomagającego KMP we Wrocławiu i realizacji procedury zakupu,
 • Prowadzenie ewidencji policjantów zawieszonych w czynnościach służbowych, urlopowanych, pozostających w dyspozycji oraz przeniesionych do KMP oraz odchodzących do innych jednostek organizacyjnych i zwolnionych z Policji celem realizacji dalszych procedur Ustawy o Policji,
 • Przygotowywanie akt osobowych zwolnionych funkcjonariuszy oraz innej dokumentacji celem przekazania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość obsługi programów biurowych Word, Excel
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2589,79 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,3510), oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy od 5% do 20% miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach zastępstwa do dnia 31.12.2019 r.

Starszy referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna