Starszy referent
Bydgoszcz
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi systemów informacyjnych
Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych KP Bydgoszcz-Śródmieście Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.
narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do systemu KSIP dotyczących wykroczeń w ruchu drogowym, wypadków i kolizji na podstawie kart rejestracyjnych Prd-5 i Prd-2 oraz danych dotyczących rozstrzygnięć sądowych, zakazów i zawiadomień o wykonaniu środka karnego w celu zapewnienia informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • Udzielanie odpowiedzi funkcjonariuszom KP Bydgoszcz-Śródmieście, KP w Koronowie, sądom, prokuraturom na zapytania o ukaranie kierowców, udzielanie informacji funkcjonariuszom w zakresie danych zgromadzonych w systemach poza policyjnych takich jak PESEL, CEK, CEP oraz udzielanie informacji kierowcom w zakresie ilości punktów karnych w celu zapewnienia aktualnych informacji,
 • Prowadzenie rejestrów manualnych dokumentacji dotyczącej naruszeń przez kierowców przepisów w ruchu drogowym, tj. kart Prd-5, Prd-2, kart informacyjnych z sądów i zawiadomień o wykonaniu środka karnego,
 • Kierowanie zapytań do Wydziałów Uprawnień Komunikacyjnych przy Urzędach i Starostwach dotyczących posiadania prze kierowców uprawnień oraz do Sądów w sprawie wyroków sądowych w celu uzupełnienia brakujących danych w ewidencji kierowców,
 • Prowadzenie korespondencji z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy dotyczącej modyfikacji, umorzeń, uniewinnień i usunięć danych o kierowcach w celu zapewnienia poprawności informacji w systemach,
 • Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej naruszających przepisy ruchu drogowego oraz zaistniałych zdarzeń drogowych zgodnie z przepisami. Sporządzanie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce ”Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy” w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji”, dalej „Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy”).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostanie zakwalifikowany do dalszych etapów naboru, o czym będzie powiadomiony w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji”, dalej „Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej KMP w Bydgoszczy”– „Informacja dla kandydatów o naborze nr 58392”. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji Policji oraz przetwarzania informacji przez Policję. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 2 779,56 zł brutto (słowni: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100) + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 052- 588-12-62.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna