Starszy referent
Racibórz
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi sekretarsko - biurowej i kancelaryjnej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Brak czynników szkodliwych na stanowisku.
Budynek Komendy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy jest usytuowane na I piętrze w budynku B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, rozdziela korespondencję i przesyłki oraz ewidencjonuje je w dzienniku elektronicznym i podawczym, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych,
 • organizuje pracę kancelaryjną w Wydziale Kryminalnym oraz dba o wyposażenie materiałowo- techniczne Wydziału Kryminalnego,
 • prowadzi pomocnicze ewidencje, dziennik WKT a także rejestry w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz wsparcia bieżącej pracy Wydziału Kryminalnego,
 • wysyła korespondencję i przesyłki jawne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Zespołu Prezydialnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale Kryminalnym i przekazuje je do składnicy akt w celu właściwego ich przechowywania,
 • wprowadza dane dotyczące E-RPS, RPP, E-RCDŚ- elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo- śledczych Wydziału Kryminalnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno- biurowej
 • znajomość ustawy o Policji ( Dz. U. z 2019r. poz. 161), ustawy o Służbie Cywilnej ( Dz. U z 2018r. poz. 1559), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zmianami), oraz zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie "starszy referent Wydziału Kryminalnego- imię i nazwisko". Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej - Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem umieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4594222
Wynagrodzenie: 2423,59 zł brutto miesięcznie, w tym dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019r./ styczeń 2020r.

Starszy referent

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna