Dodano: 09.01.2020
Starszy referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi teleinformatycznej
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych takich jak: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Konieczność przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komendy. Wysiłek fizyczny.

Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w budynku, który tylko częściowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Podjazd dla wózków znajduje się tylko przy wejściu do budynku, a toaleta na parterze, brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza dostępem do sieci Internet, w celu bezpiecznej i optymalnej jej eksploatacji.
 • Zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi, w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom.
 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych i udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu, w celu zapewnienia sprawnej pracy komendy.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Elektronicznie ewidencjonuje pisma, dokumenty, przesyłki wpływające i wychodzące z zespołu, w celu udokumentowania wpływów i wypływów tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych.
 • Realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie nowych technologii i użytkowania systemów informatycznych, w celu zapewnienia bezpiecznej i ciągłej pracy w systemach.
 • Prowadzi ewidencję kart mikroprocesowych, w celu aktualizacji ich ważności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach administracyjnych lub informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w policyjnych bazach dla celu rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
  Wojska Polskiego 16 c
  41-600 Świętochłowice
  z dopiskiem: starszy referent/4

  lub na adres mailowy:
  Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

W przypadku wysyłania aplikacji drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane i zeskanowane, a oryginały należy dostarczyć do komendy w wyznaczonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty niekompletne, nieczytelne, przesłane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało dwuetapowo:
I etap - sprawdzenie formalne nadesłanych aplikacji i zakwalifikowanie do kolejnego etapu,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań zostaną komisyjnie zniszczone po zakończonym postępowaniu, natomiast oferty z pozytywną weryfikacją będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończonego postępowania.

Osoby zakwalifikowane do rozmów, będą powiadomione drogą elektroniczną, na maila zawartego w aplikacji. Praca od 02 stycznia 2020 roku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32/34-90-218
Starszy referent
Świętochłowice