Starszy referent
Ustka
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Placówce SG w Ustce

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin, wymagająca wysiłku umysłowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów jawnych oraz niejawnych.
 • Prowadzenie i ochrona depozytów w celu właściwego zabezpieczenia.
 • Przeprowadzenie kontroli dokumentów u wykonawców oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych poza kancelarią ogólną w PSG w Ustce w celu weryfikacji stanu faktycznego i właściwego prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz ich ochrona.
 • Bieżąca znajomość aktów prawnych i przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii, obiegu oraz ochrony dokumentów.
 • Nanoszenie w zastępstwie na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych zniesienia lub zmian klauzul tajności w celu prawidłowego oznaczenia klauzulami tajności lub odtajnienia, oraz wykonywanie w zastępstwie kopii, odpisów, wypisów oraz tłumaczeń dokumentów niejawnych na postawie pisemnej zgody osoby, która podpisała lub zatwierdziła dokument lub bezpośredniego adresata dokumentów z zachowaniem zasad powielania dokumentów niejawnych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zbiorach występujących w Placówce, nadzór nad przechowywaniem tych zbiorów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' ŚCIŚLE TAJNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,351 – tj. 2589.79 + dodatek za wysługę lat

Starszy referent

Ustka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna